श्री मद गुरुभ्यो नमः

श्री मद गुरुभ्यो नमः

Friday, September 03, 2010

sanskrit ke patha

1 comment:

Anonymous said...

Namakaaram
aham bhavatah lekahn aptham kechan chhatrah api maya tadartham preritah | ath yadi kashchan chatrah prashnam karoti tarhi tasmai bodhayatu it aham prarthayami
shiveshah