श्री मद गुरुभ्यो नमः

श्री मद गुरुभ्यो नमः

Tuesday, November 23, 2010

vadatu sanskritam


2 comments:

SANSKRITJAGAT said...

अंकिता भगिनि
त्‍वया बहुसम्‍यक् लिखिता
सत्‍यमेवास्ति इदानीं संस्‍कृतस्‍य विपुलप्रयोगम् आवश्‍यकम् ।।

साधु ते वचनम्

एकत्र अनवधानवशात् कदाचित् त्‍वया दोष: कृत:
यद्यपि बहुनाधीते भविष्‍यति बहुनाधीषे न ।
कृपया समीकरोतु

मम हार्दिकी शुभकामना अस्ति भवत्‍या: कृते
सुन्‍दरलेखप्रदानाय धन्‍यवादा:

संस्‍कृतम्-भारतस्‍य जीवनम्

SANSKRITJAGAT said...

भूपेन्‍द्र जी
भवत: एष: जालपृष्‍ठ: मया अत्र संस्‍कृतजगति सम्मिलितकृतास्ति । http://sanskritjagat.blogspot.com/
गत्‍वा पश्‍यतु ।
भवत: नूतनलेखा: अत्र साक्षात् प्राप्‍स्‍यन्‍ते ।
अन्‍येषां संस्‍कृतजालपृष्‍ठानामपि एकत्र दर्शनं भविष्‍यति ।